1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 0 หมู่ที่ 5
ถนน ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบล หนองหญ้าลาด
อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33110
พิกัดหน่วยงาน Lat : 14.661594185697242  Long : 104.61205529689789
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.nongyalad.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางวันดี เมืองคง
    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 0886353946
 
(2)ชื่อผู้บันทึก จ.ส.อ.เชษฐา จันทร์เขียว
    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    เบอร์ติดต่อ 0876716819
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นางประยูร สายโท สมาชิกสภา 01/12/2560 -
นายสะบัน เพ็ญสะเนาะ สมาชิกสภา 01/12/2560 -
นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา 01/12/2560 -
นายเสวียน อุทา สมาชิกสภา 01/12/2560 -
นายเดช กลิ่นพิกุล สมาชิกสภา 01/12/2560 -
นายชมภู ไมตรีพันธ์ สมาชิกสภา 01/12/2560 -
นายสุพร สายชมภู สมาชิกสภา 01/12/2560 -
นายสมชาย บุสบัน สมาชิกสภา 01/12/2560 -
นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ สมาชิกสภา 01/12/2560 -
10  นายศุภโชค วงศ์ชาลี สมาชิกสภา 01/12/2560 -
11  นายทัด เพชรดี ประธานสภา 01/12/2560 -
12  นายเกียรติชัย งาหอม รองประธานสภา 01/12/2560 -
13  นายวีระพล คงศรี เลขาสภา 01/12/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 28.45ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 12แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 33สาย
จำนวนถนนลาดยาง 5สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 20สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 1แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 5แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 2,534ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,534ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
ฝายหนองหญ้าลาด หมู่ที่ 13
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดงก่อ 581  นายวันดี อินทะพันธ์
บ้านศรีเจริญ 467  นายบุญหลาย บุญมาก
บ้านห้วยพอก 711  นางตุ๋ย สีสันต์
บ้านโนนม่วงใต้ 993  นายธวัช โคตรธารินทร์
บ้านดงสูง 172  นายประเทศ ไชยเกิด
บ้านซำตาวัน 316  นายถวัลย์ วังคะฮาด
บ้านสมบูรณ์ 452  นายสุทัศน์ อาวะริ
บ้านกระบี่ 804  นายคำสิงห์ ตีเงิน
บ้านแก 753  นายวินัย เพชรดี
10  บ้านป้าไม้พัฒนา 593  นายณรงค์ สีดาแก้ว
11  บ้านกระบี่เหนือ 746  นายไพบูลย์ ตีเงิน
12  บ้านแกใต้พัฒนา 713  นายบิน เพชรดี
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุชาย 494คน
ผู้สูงอายุหญิง 534คน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 1,028คน
ผู้พิการชาย 145คน
ผู้พิการหญิง 90คน
ผู้พิการทั้งหมด 235คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ชาย 4คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์หญิง 4คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งหมด 8คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2แห่ง
จำนวนครู 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 4คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 3คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 119คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 12แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
0 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก บ้านแก หมู่ที่16 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 0872476724
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 1คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 8,012,000.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท