1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.จะแนะ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 3
ถนน คุซงญูอ-จะแนะ ตำบล จะแนะ
อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96220
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.08  Long : 101.69
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.obtchanae.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก น.ส.อารีนิง บาโด
    ตำแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 0937325058
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นายอิเรศ ซาหีมซา
    ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 073543520
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมะสาอุดี บาโด นายกฯ 07/10/2559 -
นายอับดุลมาน๊ะ บาโด รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายอัยยุบ สาแม รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายสมาแอ อาแวบือซา เลขานายกฯ 07/10/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมะรอนิง เจ๊ะปูเต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายซุลกิฟลี เจ๊ะแต สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายแวอาแซ ตาเฮ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะวี อูเปาะหะยี สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายรอฮิง ดาวอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายยาลี เจ๊ะแก สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะยากี สนิ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะยากี มามะยามุง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอาลียะห์ อาแซ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายซารีมี อาแวเล๊าะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายนูซีห์ สามะอาลี สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นายอิลยาสะ หะยีสาแล๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายมะยุ เจ๊ะโซ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายอาหามะ มะเก สมาชิกสภา 07/10/2559 -
15  นายอิบรอฮิม อาแวบือซา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
16  นายซุลกิฟลี เจ๊ะแต ประธานสภา 07/10/2559 -
17  นายเจษฎา อาแซ รองประธานสภา 07/10/2559 -
18  นายแวอาลี เด่นดารา เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 90.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 10แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 12สาย
จำนวนถนนลาดยาง 9สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 17สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 30แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 1แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 10แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 3สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 8แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 25แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 1,000แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 3,138ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 3,108ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 30ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ยะออ 1,254  นายฮาเซ็ง แซบากา
จะแนะ 2,468  นายอาลี หะยีอาลี
มะนังกาแยง 2,693  นายซือตี บาโด
ปารี 1,341  นายอุสมาน บาโด
สะโก 869  นายสะอารี หะยีสาแล๊ะ
ไอร์กรอส 1,370  นายมะกอรี มะมิง
ตือกอ 834  นายมามะซูกี หะละ
บือแต 1,056  นายมะรอนิง อาแว
ไอร์มือเซ 693  นายรอนิง สือยุ
10  ยารอ 879  นายฮาซัน บากา
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุชาย 647คน
ผู้สูงอายุหญิง 714คน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 1,361คน
ผู้พิการชาย 284คน
ผู้พิการหญิง 198คน
ผู้พิการทั้งหมด 482คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ชาย 2คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์หญิง 3คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งหมด 5คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
จำนวนครู 9คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 4คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 218คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 2แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 12แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลจะแนะ ม.2 ต.จะแนะ อ.จะแนะ 073543544
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
สาธารณสุขอำเภอจะแนะ ม.2ต.จะแนะ อ.จะแนะ 0
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 4คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 2คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 2คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 23,398,800.00บาท
รายรับ 114,581,264.51บาท
  หมวดภาษีอากร 29,510,009.86บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 73,918.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 217,022.00บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 50,322,972.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 165,000.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 34,292,342.65บาท
รายจ่าย 60,469,320.92บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 13,082,161.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 44,878,259.92บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 2,508,900.00บาท