1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ดุซงญอ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 1
ถนน ดุซงญอ-กาเต๊าะ ตำบล ดุซงญอ
อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96220
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.13  Long : 101.64
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.dusongyow.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสาวก่อดีเหยาะ หลงขาว
    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 073530544
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอับดุลรอซัด บาโด นายกฯ 19/10/2560 -
นายบือราเฮง สาแม รองนายกฯ 19/10/2560 -
นายมูฮัมหมัด อาหวัง รองนายกฯ 19/10/2560 -
นายซูราวี กาแบ เลขานายกฯ 19/10/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายสกรี ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายมะรอสดี บือกะมูดอ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายอับดุลเล๊าะ ดะละ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายยาการียา แซมา สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายอัชมิง เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายอัรมัน หะยีมูซอ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายซาการียา สิเดะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายอาเซ็ง สะมะแอ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายมะซารี ตีงี สมาชิกสภา 19/10/2560 -
10  นายมะซุกรี มาหะมะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
11  นายมามะอารีดี สาและ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
12  นายอับดุลวอฮะ สาและ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
13  นายรอมลี การี ประธานสภา 12/12/2560 -
14  นายมือลี อาบ๊ะ รองประธานสภา 15/01/2561 -
15  นายซูร์เบท สือรี เลขาสภา 15/01/2561 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 114.35ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 45สาย
จำนวนถนนลาดยาง 6สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 36สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 5สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 30แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 5แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 16แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 5แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 2,458ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 95ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,458ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดุซงญอ 2,052  นายมะรอยาลี บาโด
บ้านแมะแซ 1,227  นายกัปตัน กาเราะ
บ้านสุแฆ 906  นายมาหะมะ สะมะแอ
บ้านรือเปาะ 1,562  นายมะสกรี ดอเล๊าะ
บ้านกาแย 1,115  นายมาหามะสักรี หะมิ
บ้านกาเต๊าะ 1,070  นายบือราเฮง สาและ
บ้านน้ำหอม 1,195  นายมะรูดิน แตบาตู
บ้านสาเมาะ 1,034  นายมาหะมะ ดอเลาะ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุชาย 542คน
ผู้สูงอายุหญิง 520คน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 1,062คน
ผู้พิการชาย 190คน
ผู้พิการหญิง 114คน
ผู้พิการทั้งหมด 304คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ชาย 1คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์หญิง 6คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งหมด 7คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5แห่ง
จำนวนครู 7คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 3คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 236คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 1แห่ง
จำนวนลานกีฬา 8แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
รพ.จะแนะ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 0892974114
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ ม.1 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 0-7358-9063
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาะประจำหมู่บ้านกาแย-กาเต๊าะ ม.6 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 0-7355-1729
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 90คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 3เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 2เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 1เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 1เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 1คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 1คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 71,385,108.00บาท
รายรับ 86,921,047.79บาท
  หมวดภาษีอากร 23,476,142.20บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 41,392.44บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 203,166.94บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 200,249.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,492,094.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,035,800.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 17,472,203.21บาท
รายจ่าย 60,154,809.78บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 9,641,844.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 34,555,565.78บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 15,957,400.00บาท