1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ผดุงมาตร
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 2
ถนน จะแนะ-สุคิริน ตำบล ผดุงมาตร
อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96220
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.146336416353973  Long : 101.72380685806274
เว็บไซต์ ไม่มี
ชื่อเว็บไซต์ -
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายเสรี เซะ
    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
    เบอร์ติดต่อ 0848613883
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายเจ๊ะฮาเซ็ง เจ๊ะแซ นายกฯ 19/10/2560 -
นางสาวฮัสบีร์ เจ๊ะแซ รองนายกฯ 19/10/2560 -
นายมะรอมมือลี เฮง รองนายกฯ 19/10/2560 -
นายสมะอุง หะมะ เลขานายกฯ 19/10/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายดอเล๊าะ โก๊ะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายสตอปา ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายบดินทร์ เจ๊ะลอยิโดะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายหย๊ะยา ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายมะกาตา มะเราะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายมาหะมัด แมะเร๊าะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายอิสเหาะ ยา สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายมะตอเฮะ ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายมะยีดิง ลาเต๊ะ ประธานสภา 19/10/2560 -
10  นายหามิ สางี รองประธานสภา 19/10/2560 -
11  นายอับดุลอาซิ เจ๊ะอูเซ็ง เลขาสภา 19/10/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 22.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 6แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 9สาย
จำนวนถนนลาดยาง 3สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 60สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 1สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 3แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 1แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 6แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,323ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,323ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแอแจะ 1,036  นายไซมิง ฉอ
บ้านบือจะ 1,023  นายมนัสพงศ์ ดอเล๊าะ
บ้านริแง 1,340  นายมะยีดิง ด๊ะตอ
บ้านเมาะตาโก๊ะ 1,678  นายมาหะมะ ดารอมะ
บ้านไอร์ปีแซ 752  นายรอมมือลี เจ๊ะนุ๊
บ้านลูโบ๊ะ 757  นายมะยูโซ๊ะ สาเร๊ะ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุชาย 324คน
ผู้สูงอายุหญิง 344คน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 668คน
ผู้พิการชาย 113คน
ผู้พิการหญิง 87คน
ผู้พิการทั้งหมด 200คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ชาย 1คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์หญิง 4คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งหมด 5คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4แห่ง
จำนวนครู 3คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 206คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 6แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 2แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผดุงมาตร ม.6 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 073551726
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 5คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 3ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 17,554,661.00บาท
รายรับ 46,599,483.85บาท
  หมวดภาษีอากร 7,955,704.78บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 690.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 39,049.45บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,977,322.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 23,626,717.62บาท
รายจ่าย 10,715,608.82บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 380,740.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 8,834,468.82บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 1,500,400.00บาท