1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.บูกิต
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 3
ถนน บูเก๊ะตาโมง-บูกิต ตำบล บูกิต
อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96130
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.18  Long : 101.83
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.bukit.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสลามา ยีเฮ็ง
    ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    เบอร์ติดต่อ 083-1850612
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นายอับดุลเราะห์มัน รีขะ
    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
    เบอร์ติดต่อ 083-1854778
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
ส.ต.ต.มนัสวี ยิ่งสุขสกุล นายกฯ 07/01/2559 -
นายเสากี เปาะแต รองนายกฯ 07/01/2559 -
นายยุสมาน เปาะดาโอะ รองนายกฯ 07/01/2559 -
นายซูลกีฟลี เต็ง เลขานายกฯ 07/01/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายแวอูเซ็ง วานิ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายแวยูโซ๊ะ วาจิ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอาหามะ ดอเล๊าะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายเจ้ะนาแว เต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอับดุลรอซัก มะดีเย๊าะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะซากอลา สามะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอับดุลสุโกร์ เจ๊ะฮะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายซาการนอ ดอนิแม สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายซูฮัตตา เปาะแต สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายสะอารอนิง โต๊ะเซ็ง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายมะยากี สุหลง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นายบัสรี เปาะอาแซ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายยะยา มามะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายมะรอยาลี ปูเต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
15  นายเล๊าะ จิหามาตร์ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
16  นายยาการียา ดอนิแม สมาชิกสภา 07/10/2559 -
17  นายแวฮามะ ดอเลาะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
18  นายอับดุลอาซิบ ตาเย๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
19  นายหะหมะ สาเร๊าะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
20  นายมะรอเด็ง เต็ง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
21  นายอาไพดี ตูแวกามา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
22  นายมามะ เต็ง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
23  นายมูฮัมมัด มะแซ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
24  นายเจ๊ะอูเซ็ง เจ๊ะนะ ประธานสภา 07/10/2559 -
25  นายอุสมาน เจ๊ะเกาะอุเซ็ง รองประธานสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 62.72ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 14แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 37สาย
จำนวนถนนลาดยาง 26สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 77สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 12สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 19แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 2แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 17แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 4แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 14แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 6แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 30แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 3,960ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 95ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 3,960ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
น้ำตกไอสเตีย ม.8 บ้านไอสะเตีย
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเจาะเกาะ 1,235  นายมะไซดี แวสะนิ
บ้านบูเก๊ะ 1,463  นายเจ๊ะอัสรี สะนิ
บ้านโต๊ะเล็ง 1,919  นายอับดุลมูฮี สะอะ
บ้านกูเว 1,188  นายอับดุลซูโกร์ สาแม
บ้านสะเตียร์ 1,351  นายอับดุลรอเซะ มะรือสะ
บ้านบาตาปาเซ 493  นายเจ๊ะอายุ ยูโซ๊ะ
บ้านบูเกะตาโมง 1,806  นายนูรซีลัน ดือราแม
บ้านไอร์สะเตีย 1,750  นายมัคตาร์ ดอเลาะ
บ้านบือราแง 989  นายอิสมาแอ ฮัจญียูโซ๊ะ
10  บ้านปีแนมูดอ 718  นายมะนาเซ ขาลี
11  บ้านกำปงบารู 845  นางยูสรีนา มามะ
12  บ้านบูเกะกือจิ 1,539  นายอาซูวัน เบ็ญรอฮมาน
13  บ้านไอร์กูเล็ง 2,216  นายสะรี นิเดร์
14  บ้านดารุลอิฮ์ซาน 1,135  นายวซุลกิปลี ลาเต๊ะ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุชาย 996คน
ผู้สูงอายุหญิง 1,133คน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 2,129คน
ผู้พิการชาย 294คน
ผู้พิการหญิง 222คน
ผู้พิการทั้งหมด 516คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ชาย 15คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์หญิง 13คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งหมด 28คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5แห่ง
จำนวนครู 11คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 6คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 311คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 5แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 10แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
บูกิต หมู่ที่ 3 073-645459
ไอร์สะเตีย หมู่ที่ 8 073-645442
ปีแนมูดอ หมูที่ 10 073-645256
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 2คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 35,199,730.00บาท
รายรับ 171,391,284.26บาท
  หมวดภาษีอากร 36,882,408.09บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 76,047.61บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 362,681.79บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 121,130.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 61,929,582.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,621,400.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 68,398,034.77บาท
รายจ่าย 59,352,280.70บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 1,325,275.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 46,464,875.70บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 11,562,130.00บาท