1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบจ.บึงกาฬ
ประเภทองค์กร อบจ. ขนาด
ที่ตั้งเลขที่ 198 หมู่ที่ 8
ถนน บึงกาฬ-นครพนม ตำบล บึงกาฬ
อำเภอ เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ 38000
พิกัดหน่วยงาน Lat : 103  Long : 18
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.buengkanpao.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายธีรวัตร ศุภกิจอนันต์
    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
    เบอร์ติดต่อ 042492754 ต่อ 125
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาววิไลรัตน์ โทวะดี
    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 0622703052
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายนิพนธ์ คนขยัน นายกฯ 09/07/2558 -
นายสมภพ สุนันทนาม รองนายกฯ 10/07/2558 -
นายไพรวัลย์ อรกุล รองนายกฯ 01/04/2562 -
นายวัฒนา นามสุโพธิ์ ที่ปรึกษานายกฯ 01/10/2561 -
นางชื่น ชัยสุวรรณ เลขานายกฯ 10/07/2558 -
นางสมัย แสงนคร เลขานายกฯ 10/07/2558 -
นายเชาว์ ตันดี เลขานายกฯ 10/07/2558 -
นายประเชิญ โพนพุฒ เลขานายกฯ 01/02/2562 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายทรงกช ทองคำ สมาชิกสภา 02/09/2559 -
นายอุดร โคตรวงค์ สมาชิกสภา 02/09/2559 -
นายแสง เพ็งทอง สมาชิกสภา 02/09/2559 -
นายวิโรจน์ สาระวงศ์ สมาชิกสภา 02/09/2559 -
นายสันติ คมขำ สมาชิกสภา 02/09/2559 -
นายเอกชัย วงษ์คงคำ สมาชิกสภา 02/09/2559 -
นายสุรพล นูคำดี สมาชิกสภา 02/09/2559 -
นายวรวิทย์ สุมังค์ สมาชิกสภา 02/09/2559 -
นายอัมพร ศรีทอง สมาชิกสภา 02/09/2559 -
10  นายสนิท คำบัว สมาชิกสภา 02/09/2559 -
11  นายจาน พลโยธา สมาชิกสภา 02/09/2559 -
12  นายมนัส เขียวเซ็น สมาชิกสภา 02/09/2559 -
13  นายทองเลื่อน มาตย์สมบัติ สมาชิกสภา 02/09/2559 -
14  นายภิรมย์ ยนต์พันธ์ สมาชิกสภา 02/09/2559 -
15  นายโชคสะอาด วิณโรจน์ สมาชิกสภา 02/09/2559 -
16  นายถวัลย์ คำเชียงใหม่ ประธานสภา 02/09/2559 -
17  นายวีระวัตร อุทา รองประธานสภา 02/09/2559 -
18  นายอนุสรณ์ แกหลิ่ง รองประธานสภา 09/01/2562 -
19  นางฌาณิการ์ เมืองแทน เลขาสภา 02/09/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 4,305.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 615แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 50สาย
จำนวนถนนลาดยาง 32สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 30สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 45สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 15แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 0แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 0ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
ภูทอก อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
น้ำตกถ้ำพระ ที่ตั้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บ้านถ้ำพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
วัดอาฮงศิลาวาส วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่เขตพื้นที่บ้าน อาฮง หมู่ 3 ต.ไคสี จ. บึงกาฬ ตั้งอยู่ห่างจาก บึงกาฬ 21 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหนองคาย 115 กิโลเมตร วัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง
ทะเลบัวแดงหนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
ภูสิงห์ "หินสามวาฬ" ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
หาดคำสมบูรณ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
วัดถ้ำศรีธน วัดถ้ำศรีธน ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
วัดโพธิ์ธาราม "หลวงพ่อพระใหญ่" วัดโพธิ์ธาราม บ้านท่าไคร้ จ.บึงกาฬ
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุชาย 0คน
ผู้สูงอายุหญิง 0คน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 0คน
ผู้พิการชาย 0คน
ผู้พิการหญิง 0คน
ผู้พิการทั้งหมด 0คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ชาย 0คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์หญิง 0คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งหมด 0คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0แห่ง
จำนวนครู คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 1แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 0แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 0แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลบึงกาฬ 255 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ 53 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา 0 4249 1161 - 3
โรงพยาบาลพรเจริญ 1 ม.8 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 042-487099-100
โรงพยาบาลโซ่พิสัย ๑๔๓ หมู่ ๒ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๗๐ ๐๔๒๔๘๕๐๙๙-๑๐๐
โรงพยาบาลศรรีวิไล 300 หมู่ 11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210 042-497099-101
โรงพยาบาลเซกา ทางหลวงชนบทหมายเลข 5003 ต.เซกา อ.เซกา 042-489099 -100
โรงพยาบาลบุ่งคล้า ๒๑๗ หมู่ ๒ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ ๐๔๒-๔๙๙๑๐๖
โรงพยาบาลปากคาด ๑๐๖ หมู่ ๔ ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๙๐ ๐๔๒-๔๘๑๐๙๙ -๑๐๑
โรงพยาบาลบึงโขงหลง 428 หมู่ 11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 042-416-180 042-416
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 042-492852 , 093-472
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 6คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 3คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 1คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 318,837,580.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท