ทั้งหมด

  ปีงบประมาณ จำนวน อปท.  
ทั้งหมด อปท.ยังไม่รับรองข้อมูล ผ่านการรับรองจากอปท.
รอการรับรองระดับจังหวัด
ผ่านการรับรองจากอปท.
และระดับจังหวัด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
 1  2555  7,852    1,046    13.321447    184    2.343352    6,622    84.335201 
ดูข้อมูล
 2  2556  7,852    298    3.795211    143    1.821192    7,411    94.383597 
ดูข้อมูล
 3  2557  7,852    177    2.254203    248    3.158431    7,427    94.587366 
ดูข้อมูล
 4  2558  7,852    554    7.055527    617    7.857871    6,681    85.086602 
ดูข้อมูล
 5  2559  7,852    127    1.617422    49    0.624045    7,676    97.758533 
ดูข้อมูล
 6  2560  7,852    4    0.050942    32    0.407539    7,816    99.541518 
ดูข้อมูล
 7  2561  7,852    226    2.878248    135    1.719307    7,491    95.402445 
ดูข้อมูล
 8  2562  7,852    241    3.069282    194    2.470708    7,417    94.460010 
ดูข้อมูล


      สถานะการบันทึกข้อมูลที่แสดงเป็นสถานะการรับรองการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของอปท. 8 ด้าน
     ไม่รวมการบันทึกข้อมูล การบริหารงบประมาณอปท.