ทั้งหมด

  ปีงบประมาณ จำนวน อปท.  
ทั้งหมด อปท.ยังไม่รับรองข้อมูล ผ่านการรับรองจากอปท.
รอการรับรองระดับจังหวัด
ผ่านการรับรองจากอปท.
และระดับจังหวัด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
 1  2555  7,852    1,046    13.32    184    2.34    6,622    84.34 
ดูข้อมูล
 2  2556  7,852    298    3.80    143    1.82    7,411    94.38 
ดูข้อมูล
 3  2557  7,852    177    2.25    248    3.16    7,427    94.59 
ดูข้อมูล
 4  2558  7,852    554    7.06    617    7.86    6,681    85.09 
ดูข้อมูล
 5  2559  7,852    127    1.62    49    0.62    7,676    97.76 
ดูข้อมูล
 6  2560  7,852    4    0.05    32    0.41    7,816    99.54 
ดูข้อมูล
 7  2561  7,852    226    2.88    135    1.72    7,491    95.40 
ดูข้อมูล
 8  2562  7,852    91    1.16    81    1.03    7,680    97.81 
ดูข้อมูล


      สถานะการบันทึกข้อมูลที่แสดงเป็นสถานะการรับรองการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของอปท. 8 ด้าน
     ไม่รวมการบันทึกข้อมูล การบริหารงบประมาณอปท.